Pedagogiken

Waldorf i verksamheten

Waldorfpedagogiken utgår ifrån Rudolf Steiners syn på hur pedagogisk verksamhet kan utformas så att barnen ges möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt, d v s sin tanke, känsla och vilja. Ängsklockans Barnträdgård erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Såväl lekmaterial som inredning är valda med stor omsorg för att främja ett lustfyllt och sinnligt lärande som Inspirerar till lek och gemenskap.

FÖREBILDER OCH EFTERHÄRMNING

Pedagogerna på förskolan har en viktig roll i barnens utveckling. De förmedlar värdegrunden genom att fungera som goda förebilder för barnen.

En av hörnstenarna i Waldorfpedagogiken är att arbeta med förebilder och efterhärmning. Barnen lär sig av att ta efter. I förskolan gör vi meningsfulla arbeten som blir inspiration för deras lekar. Det kan vara att laga mat, utföra trädgårdsarbeten, laga saker, städa etc.

I den fria leken kan barnen erövra grunden till mänsklig mognad, initiativrikedom och gott omdöme. Här läggs grunden till det som skall blomma när tiden är mogen i skolåldern.

RYTM

Verksamheten följer årstidernas växlingar och knyter an med sagor, sånger, samlingar och fester vid årets högtider och händelser.

Det gångna året, veckan och dagen har en återkommande rytm, vilket skapar ett inre lugn och en trygghet för barnen. Varje dag har sin syssla t ex bakning, utflykt eller vått-i-vått-målning.

”I centrum för waldorfpedagogiken står människan som kroppsligt, själsligt och andligt väsen. Det är förskolans och skolans uppgift att i samarbete med hemmet efter bästa förmåga kärleksfullt ombesörja den växande människans utveckling till fri och ansvarstagande individ i ett demokratiskt samhälle.

Härvid används utvecklandet av barnets kunskaper och färdigheter som pedagogisk metod. För att förverkliga detta skall pedagogen ständigt sträva efter fördjupad kunskap om den växande människan.

Det är pedagogens och övrig personals uppgift att etiskt förebildligt utgöra en utvecklande omgivning för barn i förskolan. Målet för dettta är individens frihet” (Hämtat från den gemensamma kursplanen för Sveriges Waldorfförskolor och skolor).